CMCtitles
/

Thay đổi nhân sự ( Bà Vũ thị Loan và Ông Khổng Phan Đức được bầu vào HĐQT, Ông Ngô Kim Văn được bầu vào TV BKS )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.