CMCtitles
/

Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đăng ký bán 165.225 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 24/11/2020 đến ngày 23/12/2020. Cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 315.225 cổ phiếu, tỉ lệ 0,86%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.