CMCtitles
/

Ông Nguyễn Quang Huy – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 22/12/2020. Cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 2.468.707 cổ phiếu, tỉ lệ 6,73%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.