Ông Nguyễn Quang Huy – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 22/12/2020. Cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 2.468.707 cổ phiếu, tỉ lệ 6,73%

Quan hệ cổ đông - Các thông tin công bố - Ông Nguyễn Quang Huy – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 22/12/2020. Cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 2.468.707 cổ phiếu, tỉ lệ 6,73%

Trả lời

Nhận tư vấn báo giá

Sản phẩm nổi bật
Bài viết nổi bật