CMCtitles
/

Ông Nguyễn Minh Tuấn – TV Ban kiểm soát đã mua được 2.000 CP từ ngày 17/7/2018 đến 15/8/2018. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 2.000 CP ( 0,005% )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.