CMCtitles
/

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên BKS đăng ký mua 2.000 CP từ ngày 17/7/2018 đến ngày 15/8/2018. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 2.000 CP ( 0,005 % )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.