CMCtitles
/

Ông Hồ Việt Dũng Chồng bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Trưởng BKS đã bán 0 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 11/12/2020 đến ngày 08/01/2021. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 2.002 Cổ phiếu (0,01%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.