CMCtitles
/

Ông Đỗ Bá Thi con Ông Đỗ Phúc Viện – Phó tổng giám đốc đã bán 910 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 04/12/2020 đến ngày 31/12/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 0 Cổ phiếu (0,00%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.