CMCtitles
/

Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT đã bán 500.000 Cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 26/11/2020 đến ngày 26/11/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 66.336 Cổ phiếu (0,18%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.