CMCtitles
/

Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã bán 110.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 23/11/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 2.358.707 cổ phiếu, tỉ lệ 6,43%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.