CMCtitles
/

Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã mua 51.200 CP

[:vi]Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã mua 51.200 CP, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 1.143.800 CP ( 5,96 %), số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.195.000 CP ( 6,22 %). Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu 26/8/2016[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.