CMCtitles
/

Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 500.000 Cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 26/11/2020 đến ngày 25/12/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 566.336 Cổ phiếu (1,54%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.