CMCtitles
/

Ông Đỗ Phúc Viện – Phó tổng giám đốc Công ty đã bán 91.000 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 27/11/2020 đến ngày 27/11/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán 0 cổ phiếu, tỉ lệ 0,00%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.