CMCtitles
/

Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng vợ Ông Kiều Thế Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 10.000 Cổ phiếu từ ngày 24/11/2020 đến ngày 23/12/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán là 10.036 Cổ phiếu (0,027%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.