[:vi]Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 10.000 CP[:]

[:vi]Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 10.000 CP từ ngày 06/12/2016 đến ngày 04/01/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 34.180 CP ( 0,18 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest