Ông Dương Quốc Chính Phó Chủ Tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng đăng ký bán 526.000 CP

[:vi]Ông Dương Quốc Chính Phó Chủ Tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng đăng ký bán 526.000 CP từ ngày 12/06/2017 đến ngày 11/07/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 1.526.028 CP ( 5,41 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest