Ông Dương Quốc chính Phó chủ tich HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã bán 526.000 CP từ ngày 12/06/2017 đến ngày 11/07/2017

[:vi]Ông Dương Quốc chính Phó chủ tich HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã bán 526.000 CP từ ngày 12/06/2017 đến ngày 11/07/2017. Số lượng CP năm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.000.028 ( 3,54 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest