Ông Dương Quốc Chính – Phó chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đăng ký mua 300.000 CP từ ngày 24/10/2017 đến ngày 29/11/2017

[:vi]Ông Dương Quốc Chính – Phó chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đăng ký mua 300.000 CP từ ngày 24/10/2017 đến ngày 29/11/2017, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 1.000.028 ( 3,54 %), số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.300.028 (4,61 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest