HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Quan hệ cổ đông - Hội đồng quản trị và ban kiểm soát - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. Hội đồng quản trị:

  1. Ông: Ngô Đức Vũ                                        – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông: Nguyễn Văn Hiếu                                – Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Ông: Trần Hữu Chuyền                                – Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Ông: Nguyễn Quang Huy                            – Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông: Trần Quang Huy                                  – Thành viên Hội đồng quản trị

II. Ban kiểm soát:

– Bà Phan Thùy Giang: Trưởng BKS

– Ông Trần Đức Thanh: Thành viên BKS

– Bà Nguyễn Hồng Oanh: Thành viên BKS

Trả lời

Nhận tư vấn báo giá

Sản phẩm nổi bật
Bài viết nổi bật
Có thể bạn quan tâm