CMCtitles
/

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. Hội đồng quản trị:

  1. Ông: Ngô Đức Vũ                                        – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông: Nguyễn Văn Hiếu                                – Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Ông: Trần Hữu Chuyền                                – Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Ông: Nguyễn Quang Huy                            – Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông: Trần Quang Huy                                  – Thành viên Hội đồng quản trị

II. Ban kiểm soát:

– Bà Phan Thùy Giang: Trưởng BKS

– Ông Trần Đức Thanh: Thành viên BKS

– Bà Nguyễn Hồng Oanh: Thành viên BKS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm