DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Hội đồng quản trị công ty cổ phần CMC kính gửi quý cổ đông danh sách ứng viên đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest