CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm