Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy danh sách người sở hữu chứng khoán CVT thực hiện quyền ngày 24/3/2020