Ông Nguyễn Thành Chung – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 100.000 CP từ ngày 25/5/2018 đến ngày 23/6/2018. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 190.000 CP ( 0,67 % )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest