Ông Nguyễn Thành Chung – UVHĐQT đăng ký mua 60.000 CP từ ngày 25/7/2019 đến ngày 23/8/2019. Số lượng CP nắm giữ trước khi đăng ký mua là 140.000 CP (0,38%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest