Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty đã bán 58.707 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 11/12/2020 đến ngày 11/12/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán 0 cổ phiếu, tỉ lệ 0,00%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm