Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty đã bán 2.300.000 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 27/11/2020 đến ngày 27/11/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán 58.707 cổ phiếu, tỉ lệ 0,16%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm