Ông Kiều Thế Vinh – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 60.000 CP từ ngày 10/5/2018 đến ngày 08/6/2018. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 100.852 CP ( 0,36 % )

[:vi]Ông Kiều Thế Vinh – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 60.000 CP từ ngày 10/5/2018 đến ngày 08/6/2018. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 100.852 CP ( 0,36 % )[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest