Ông Kiều Văn Linh cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh – UVHĐQT đăng ký bán 100.000 CP từ ngày 22/7/2019 đến ngày 20/8/2019. Số lượng CP nắm giữ trước khi đăng ký bán là 210.000 CP (0,57%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest