CMCtitles
/

Ông Kiều Văn Linh cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 80.000 Cổ phiếu từ ngày 20/8/2020 đến ngày 18/9/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán là 132.000 Cổ phiếu (0,36%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.