Ông Kiều Văn Linh cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 64.000 Cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 29/12/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán là 64.000 Cổ phiếu (0,17%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest