Ông Kiều Thế Vinh – Thành viên HĐQT đã ký bán 53.107 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 01/12/2020 đến ngày 01/12/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 0 cổ phiếu, tỉ lệ 0,00%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest