Ông Kiều Thế Vinh – Thành viên HĐQT đăng ký bán 60.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 26/11/2020 đến ngày 25/12/2020. Cổ phiếu nắm giữ trước khi bán 113.107 cổ phiếu, tỉ lệ 0,31%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest