CMCtitles
/

Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT đã bán 800.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện từ ngày 20/10/2020 đến ngày 17/11/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 566.336 cổ phiếu, tỉ lệ 1,54%

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.