CMCtitles
/

Ông Đỗ Phúc Viện – Phó tổng giám đốc đăng ký bán 50.000 Cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 22/12/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 91.000 Cổ phiếu (0,25%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.