CVT: CBTT thay đổi tỉ lệ sở hữu của NCĐ lớn – Công ty cổ phàn gạch ốp lát Hòa Bình Minh từ 19,89% lên 23,16%

Có thể bạn quan tâm