CVT: CBTT nghị quyết của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Có thể bạn quan tâm