Bà Vũ Thị Loan – Thành viên HĐQT đã bán 17.440 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 8.970 Cổ phiếu (0,024%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm