Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng vợ của Ông Kiều Thế Vinh – UVHĐQT đăng ký mua 10.000 CP, số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 36 CP ( 0,00% ), số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 10.036 ( 0,03% ). Thời giam thực hiện giao dịch 05/6/2018 đến 04/7/2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest