Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã mua 206.070 CP từ ngày 31/10/2017 đến ngày 29/11/2017. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.899.006 CP ( 6,73 % )

[:vi]Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã mua 206.070 CP từ ngày 31/10/2017 đến ngày 29/11/2017. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.899.006 CP ( 6,73 % )[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest